Sunday, 22 October 2017
Home arrow Consular and Visa arrow Услуги за български граждани arrow Пребиваване и работа в Обединеното кралство
Пребиваване и работа в Обединеното кралство Print E-mail

Права и задължения на гражданите на новите страни-членки от 1 януари 2007 г. България и Румъния

Влизане в Обединеното кралство
Пребиваване и работа в Обединеното кралство
Работа в Обединеното кралство – Вашите права
Към кого да се обърнете за допълнителна информация

Влизане в Обединеното кралство

Трябва ли да показвам паспорта или личната си карта, когато влизам в Обединеното кралство?

Да, трябва да покажете Вашия паспорт или национална лична карта, когато влизате в Обединеното кралство. Когато пристигнете на пристанището или летището, трябва да използвате отделния коридор с надпис EEA/EU, ако има такъв.

Имам ли право да живея в Обединеното кралство?

Като гражданин на Европейската икономическа зона (ЕИЗ) Вие имате право на свободно движение, което Ви позволява да отидете в която и да е от страните-членки (при условие, че не Ви е наложена заповед за депортиране или забрана за влизане в страната) и първоначално право на пребиваване за срок от 3 месеца след пристигането Ви. Ако искате да живеете в страна-членка за период по-дълъг от 3 месеца, трябва да упражните договорно право или да имате разрешение за пребиваване от страната-членка.

Имам ли право на Регистрационен сертификат на Европейския съюз?

Лицата, които упражняват договорно право, може да потърсят документ, който потвърждава това.

Съгласно преходните разпоредби, които влизат в сила на 1 януари 2007 г., повечето граждани на страните от група А2, няма да имат право да работят съгласно законите на ЕС.

Гражданите на страните от група А2 могат да упражняват следните договорни права след приемането:

• Студент

• Самонаети лица

• Лица, които могат сами да се издържат

При следните обстоятелства граждани на страна от група А2 може също така да упражнят договорно право на работещи в Обединеното кралство без ограничение:

• Имат 12 месеца непрекъсната законна трудова заетост в Обединеното кралство

• На 1 януари 2007 г. имат разрешение за влизане или постоянно пребиваване в Обединеното кралство, като това разрешение не подлежи на ограничение за започване на работа.

Следните лица също могат да поискат регистрационен сертификат, предоставящ пълен достъп до пазара на труда в Обединеното кралство:

• Лица, които са високо квалифицирани (повече информация относно кои лица се считат за високо квалифицирани можете да намерите в Пояснителните бележки за граждани на България и Румъния, които придружават формулярите за кандидатстване, както и на адрес www.workingintheuk.gov.uk ).

• Лица, омъжени/женени за граждани на Обединеното кралство или за лица в Обединеното кралство.

• Членове на семейството на гражданин на ЕИЗ (освен, ако те са граждани на страна от група

А2), упражняващ договорно право в Обединеното кралство

Ако не сте сигурни относно Вашия статут, моля, свържете се с Бюрото за запитвания относно имиграция и гражданство (Immigration and Nationality Enquiry Bureau).

Тел: 0870 606 7766

Как да кандидатствам за Регистрационен сертификат?

Кандидатстването може да се направи с формуляр BR1 или с формуляр BR2 за високо квалифицирани имигранти.

Формулярите за кандидатстване можете да получите от Отдела за имиграционни молби (Immigration Application Forms Unit).

Телефон: 0870 241 0645

Услуги по текстов телефон: 0800 389 8289

Или посетете: www.ind.homeoffice.gov.uk

Във формуляра за кандидатстване и придружаващите го Пояснителни бележки ще бъде посочена информацията, която трябва да предоставите, процедурата, която трябва да следвате за получаване на съответния документ, в зависимост от вашите обстоятелства, както и как да докажете Вашия статут в Обединеното кралство.

Моето семейство може ли да дойде с мен в Обединеното кралство?


Да, ако Вие имате право да живеете в Обединеното u1082 кралство, Вашето семейство може да се присъедини към Вас. Членовете му, обаче, няма да могат да работят без разрешение. Ако членовете на Вашето семейство са граждани на страна от група A2, за тях може да са в сила същите правила за достъп до трудовия пазар в Обединеното кралство, които важат за Вас.

Членове на семейството, които не са граждани на ЕИЗ, трябва да вземат разрешение за членове на семейство от страните от ЕИЗ, ако идват да живеят с Вас за постоянно или за дълъг период от време, или ако са граждани на страни, за които се изискват визи. Те трябва да получат
разрешението преди пътуването до Обединеното кралство. Ако те се опитат да влязат в Обединеното кралство без разрешение за семейни членове от страните от ЕИЗ, влизането в страната може да им бъде отказано.

За повече информация относно кои лица се определят като членове на семейството според законодателството на ЕС посетете

www.ind.homeoffice.gov.uk/documents/ecis/

Трябва ли членовете на моето семейство, които не са граждани на ЕИЗ, да имат разрешение за семейни членове от страните от ЕИЗ, за да ме посетят в Обединеното кралство?

Гражданите на някои страни трябва да имат виза, за да влязат в Обединеното кралство. Ако член на Вашето семейство е гражданин на страна, за която се изискват визи, той или тя ще трябва да има виза или разрешение за семейни членове от ЕИЗ, за да пътува до Обединеното кралство.

Членове на семейството, които са граждани на страни, за които не се изискват визи, могат да посещават Обединеното кралство за период до 6 месеца без виза или разрешение, при условие, че отговарят на имиграционните правила. Можете да проверите кои лица се нуждаят от виза на адрес: www.ukvisas.gov.uk

 
Пребиваване и работа в Обединеното кралство

Трябва ли да имам Карта на работещ от присъединените страни?


Ако не отговаряте на изискванията за регистрационен сертификат, който Ви дава право да работите в Обединеното кралство, или нямате разрешение за постоянно пребиваване, получено преди 1 януари 2007 г., което Ви дава право да работите, в общия случай ще трябва да вземете карта на работещ от присъединените страни, преди да започнете работа в Обединеното кралство.

Ако се изисква да имате карта, а започнете работа, без да притежавате такава, това може да е криминално нарушение.

Лицата, които отговарят на изискванията за карта на работещ от присъединените страни,обикновено са квалифицирани работници, отговарящи на критериите за издаване на разрешително за работа, съгласно текущите разпоредби за издаване на разрешителни за работа.

Въпреки това, разрешение за работа ще бъде давано и на по-ниско квалифицирани работници от България и Румъния, които идват да започнат сезонна работа по Програмата за сезонни селскостопански работници, а работодателите ще могат да искат одобрение за наемане на румънски и български работници при попълване на свободни работни места в хранително-
преработвателния сектор. Тези процедури за по-ниско квалифицираните работници ще подлежат на квота.

В повечето случаи, лицето, което иска карта на работещ от присъединените страни, ще трябва да има работодател, който преди това да поиска одобрение за наемането на работа, съгласно разпоредбите за разрешителни за работа. Ако работодателят получи одобрение, съгласно тези разпоредби, лицето ще може да кандидатства за карта на работещ от присъединените страни. Ще можете да започнете работа само след издаване на картата.

Картата на работещ от присъединените страни ще се издава за определена работа. Ако след това искате да смените работата си, ще трябва да се сдобиете с нова карта.

Пълната информация относно процеса за получаване на карта на работещ от присъединените страни е дадена в Пояснителните бележки за граждани на България и Румъния, които придружават молбите за кандидатстване, публикувана на уеб сайта на адрес:

www.workingintheuk.gov.uk . Ако вече имате предложение за наемане на работа, ще бъде възможно да получите карта на работещ от присъединените страни преди пътуването си до Обединеното кралство.

Формулярите за кандидатстване можете да получите от Отдела за имиграционни молби на Директората по имиграция и гражданство
(IND Application Forms Unit).

Телефон: 0870 241 0645

Услуги по текстов телефон: 0800 389 8289

Или посетете: www.ind.homeoffice.gov.uk

Ако притежавате карта на работещ от присъединените страни, Вашето разрешение за пребиваване със статут на работещ ще приключи, когато тази работа приключи (освен, ако не сте работили без прекъсване в продължение на дванадесет месеца и сте получили право на пребиваване със статут на работещ по законите на ЕС).

Ако получавате детски надбавки или държавни помощи и вашите трудови отношения приключат,трябва да се свържете с международната линия за запитвания на Служба за детски надбавки

(Child Benefit) на телефон 0845 302 1454.

Какво трябва да направя, ако загубя картата си на работещ от присъединените страни или някой от другите документи, издадени от Имиграционната служба?

Трябва да се свържете с Бюро за запитвания относно имиграция и гражданство (Immigration and Nationality Enquiry Bureau).

Тел: 0870 606 7766

Защо трябва да си извадя карта на работещ от присъединените страни?


Ако работите незаконно в Обединеното кралство, Вие нарушавате закона. При условие, че работите незаконно, може да бъдете глобени незабавно с 1000 лири стерлинги. Вашият работодател също може да получи глоба до 5000 лири стерлинги.

Всеки, който е бил законно нает на работа без прекъсвания за дванадесет месеца, получава права от общността със статут на работещ. Това означава, че имате пълно право да пребивавате със статут на работещ във всяка една от държавите-членки, съгласно законите на ЕС, и че имате неограничено право на достъп до трудовия пазар на държавите-членки. Ако не получите карта на работещ от присъединените страни, за да бъдете наети на работа, няма да можете да получите пълните права, предвидени от ЕС.

Какво се счита за 12 месеца работа без прекъсвания?

Ще се счита, че сте работили в Обединеното кралство без прекъсвания за период от 12 месеца,ако сте работили законно в Обединеното кралство в началото и в края на този период, във всеки междинен период от този срок, като броят на дните от същия период, през които не сте работили законно, не надвишава 30. Ще можете да получите "син" регистрационен сертификат в
потвърждение на това.

Мога ли да си взема отпуск?

Да, но отпускът трябва да е платен и да не прекъсва трудовите отношения.

Трябва ли да плащам данъци и национални осигуровки?

Трябва да плащате данъци и национални осигуровки, когато доходът Ви в Обединеното кралство достигне определено ниво. Това се урежда чрез Вашия работодател и обикновено се приспада от заплатата Ви.

Ако преди сте работили в Обединеното кралство и имате притеснения относно положението си във връзка с данъци и национални осигуровки от по-ранни периоди, моля, свържете се с конфиденциалната гореща линия на Данъчна дирекция (Inland Revenue) на телефон 0845 608 6000.

Трябва ли да имам Национален осигурителен номер?

Вие не трябва да имате национален осигурителен номер, за да започнете работа. Трябва да кандидатствате за такъв, ако работите, за да може Вашият работодател да гарантира, че всички плащания на национални осигуровки са правилно документирани. Ако още нямате номер, трябва да се свържете с най-близкия офис на Министерството за заетост и пенсии (Department for Work and Pensions) в Англия, Шотландия или Уелс. Ако сте в Северна Ирландия, трябва да се свържете с Министерството на социалното развитие (Department for Social Development). Вашият работодател може да Ви помогне, въпреки че кандидатстването за национален осигурителен номер е ваша отговорност. Трябва да запазите копие от заявлението за национален осигурителен номер като доказателство, че сте спазили това изискване.

Ако преди сте работили в Обединеното кралство – с разрешително за работа, с разрешително по секторна схема, по програмата за високо квалифицирани имигранти или с работна карта по схема за сезонни селскостопански работници – вече трябва да имате национален осигурителен номер.

Какво да направя, ако съм самонаето лице?

Не Ви е необходим документ, потвърждаващ, че имате разрешение да бъдете самонаето лице, но трябва да можете да докажете, че наистина сте самонаето лице, ако това бъде изискано от Вас.

Трябва незабавно u1076 да се регистрирате в Данъчна дирекция (Inland Revenue), като се обадите на телефон 0845 915 4515. Ако закъснеете с регистрацията, се налага глоба от 100 лири стерлинги.

Работа в Обединеното кралство – Вашите права

Работещите в Обединеното кралство се ползват от различни права и средства за защита. В тази брошура могат да се споменат само основните точки. В Обединеното кралство можете да се обърнете за съвет към Консултативната служба за помиряване и арбитраж (Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Acas)) или към Конгреса на профсъюзите (Trades Union Congress (TUC)).

Бюрата за съвети на гражданите (Citizens Advice Bureaux) са друг добър източник на помощ. В края на брошурата ще намерите списък с полезни контакти.

Колко пари би трябвало да получавам?

Повечето хора, които работят в Обединеното кралство, имат право да получават поне националната минимална надница. Ако сте наети за селскостопанска работа, имате право да получавате минималната надница за селскостопански труд. Ако не знаете колко би трябвало да Ви плащат, съгласно този закон, или ако смятате, че заплащането Ви е под националния
минимум, свържете се с горещата линия за Национална минимална надница (National Minimum Wage) на телефон 0845 6000 678.

Може ли работодателят ми да приспада суми от заплащането ми?

Като изключим данъците и националното осигуряване, работодателите могат да приспадат суми от заплащането Ви само за квартира и транспорт. Законът ограничава размера на сумата, която може да се удържа за квартира.

Работодателят може да поиска от Вас да подпишете отделен договор за тези удръжки. Ако не можете да избирате къде да живеете или какви услуги да ползвате, тези удръжки може да са незаконни.

Преди да подпишете договор или за да получите допълнителна информация, се обадете на горещата линия за Национална минимална надница (National Minimum Wage) на телефон 0845 6000 678.

Може ли работодателят ми да задържи паспорта ми?

Вашият паспорт принадлежи на Вашето национално правителство и никой друг не може да го задържи.

Колко часа може да работя?

За повечето длъжности в Обединеното кралство има законово ограничение за средното работно време, почивките и платения u 1075 годишен отпуск. От Вас не може да се изисква да работите повече от 48 часа седмично, средно за период от 17 седмици (над 26 седмици, ако работите във ферма),освен ако не сте заявили писмено, че сте съгласни да го правите.

За повече информация се свържете с горещата линия на Консултативна служба за помиряване и арбитраж (Acas) на телефон 08457 47 47 47.

Имам ли право на отпуск?

Ако работите на пълен работен ден, имате право на четири седмици платен годишен отпуск – например, ако имате едногодишен договор и работите пет дни в седмицата, имате право на 20-дневен отпуск. Това обаче може да включва официални празници, така че трябва да проверите в договора си Вашето право на отпуск.

Ако работите в селското стопанство, имате право на 22 дни платен годишен отпуск (11 дни, ако сте на шестмесечен договор) плюс официалните празници.

Ако при прекратяване на трудовите отношения не сте взели всички дни, които Ви се полагат,работодателят Ви трябва да Ви плати невзетите дни.

Ползват ли се бременните жени със защита на работното място?

Законодателството на Обединеното кралство осигурява специална защита за бременните жени на работното място. Те имат право на платен отпуск за грижи след раждането, законен отпуск по майчинство и може да получават парични обезщетения и помощи за майчинство. Те са защитени и срещу несправедливо третиране. За повече информация посетете: www.direct.gov.uk/Employees 

Какво да направя, ако имам притеснения относно здравето и безопасността си на работното място?

Вашият работодател и лицето, под чийто контрол се намира работното Ви място, са длъжни да пазят Вашето здраве, безопасност и благополучие. Те са длъжни да контролират всички рискове в работата Ви, които биха причинили травми или заболявания.

Работодателят Ви трябва да Ви даде информация за всички рискове за Вашето здраве и безопасност, както и да Ви инструктира и обучи според необходимостта за това.

Ако имате притеснения за здравето и безопасността си на работното място, първо съобщете на своя началник, отговорник по сигурността u1080 или профсъюзен представител, ако има такъв.

Ако не останете доволни, можете да се свържете с информационната линия на Службата по здраве и безопасност (Health and Safety Executive) на телефон 0845 345 0055. Ако желаете да говорите с някого на родния си език, посочете езика на оператора. Всички обаждания са строго поверителни.

За какво трябва да внимавам, ако работя за трудова агенция или агент по наемане на работници?


Ако работите за агенция или агент по наемане на работници в селското стопанство или хранително-преработвателната промишленост и пакетирането, трябва да проверите дали те имат лиценз, издаден от Органа за лицензиране на агенти по наемане на работници (Gangmasters Licensing Authority (GLA)). Можете да направите проверка на уеб сайта на Органа за лицензиране на агенти по наемане на работници на адрес www.gla.gov.uk или да се обадите на телефон 0845 602 5020. Ако агенцията няма лиценз, не трябва да работите за нея.

Ако смятате, че Вашият работодател Ви експлоатира, можете да уведомите Органа за лицензиране на агенти по наемане на работници (GLA) на посочения по-горе телефон или Crimestoppers (национална благотворителна организация за борба с престъпността) на телефон 0800 555 111.

Към кого да се обърнете за допълнителна информация?


Immigration and Nationality Enquiries Bureau (INEB) (Бюро за запитвания относно имиграция и гражданство)

Тел: 0870 606 7766

Department for Work and Pensions (Министерство за заетост и пенсии)

Тел: 0207 712 2171

Уеб сайт: www.dwp.gov.uk

Уеб сайта на Jobcentre Plus (Агенция по заетостта): www.jobcentreplus.gov.uk

National Minimum Wage Helpline (Гореща линия за Националната минимална надница) Тел: 0845 6000 678

Agricultural Wages Board Helplines (Горещи линии на Службата за надници за селскостопански труд)

Англия или Уелс 0845 0000 134

Шотландия 0131 244 6392

Северна Ирландия 02890 520813 или 02890 524492

Newly Self-employed Helpline (Гореща линия за нови самонаети лица)

Тел: 08459 15 4515

Direct.gov

Public service information online (Онлайн информация за обществени услуги)

www.direct.gov.uk

Health & Safety Executive (Служба по здраве и безопасност)

HSE Infoline (Информационна линия на Службата по здраве и безопасност)

Caerphilly Business Park

Caerphilly

CF83 3GG

Тел: 0845 345 0055

Миником: 02920 808537

Имейл: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Уеб сайт: www.hse.gov.uk

Полиция

Ако смятате, че Вашият работодател експлоатира или злоупотребява с Вас или с други работници, се свържете с местното полицейско управление. Номерът ще намерите в телефонния указател.

Консултативна служба за помиряване и арбитраж (Acas)

Консултативната служба за помиряване и арбитраж (Acas) предоставя безплатни, обективни и практически съвети по въпросите на трудовата заетост и решаването на проблеми на работното място. Ако търсите допълнителна информация за свързан с работата въпрос или проблем,свържете се с горещата линия на Консултативната служба (Acas) на телефон 08457 47 47 47 или посетете www.acas.org.uk

Бюро за съвети на гражданите (Citizen’s Advice Bureau)

Бюрото за съвети на гражданите предоставя безплатни, поверителни и обективни съвети. Те могат да Ви помогнат да решите различни проблеми, включително свързани с дългове, жилище,правни и трудови въпроси. Бюра за съвети на гражданите са отворени в повечето градове.

Можете да ги откриете в телефонния указател или като посетите: www.citizensadvice.org.uk.

Данъчна дирекция (Inland Revenue)

Данъчната дирекция предоставя съвети относно данъчното облагане, националните осигуровки,националната минимална надница, държавните помощи и детските надбавки. Можете да откриете най-близкия до Вас офис в телефонния указател или като посетите: www.inlandrevenue.gov.uk

Профсъюзи


На много от работните места ще има профсъюз, представляващ правата на работещите там. Тези права включват: правото на националната минимална надница, правото на почивки, почивни дни и платен отпуск; правото на защита на здравето и безопасност на труда; правото за присъединяване към профсъюз и правото на защита от дискриминация.

Ако имате проблем, свържете се с профсъюз или с горещата линия, наречена “Вашите права” (“Know Your Rights Line”), на Конгреса на профсъюзите (TUC) на телефон 0870 600 4882. Можете да получите по-подробна информация за правата на адрес: www.tuc.org.uk Learn Direct

Learn Direct е организация, която предоставя безплатни съвети за обучение по английски във Вашия район. Наличните курсове може да са платени.

Гореща линия: 0800 100900

Уеб сайт: www.learndirect.gov.uk

Наемане на граждани от страните от група A2

Допълнителни съвети за работодателите може да се получат на горещата линия за работодатели

0845 010 6677 или на адреси: www.ind.homeoffice.gov.uk или www.employingmigrantworkers.org.uk