Friday, 17 November 2017
Bulgarian Citizenship Print E-mail
Българско гражданство          
           
Вид услуга Тарифа № 3 Тарифа № 1 Общо
За придобиване и за възстановяване на българско гражданство на лица на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от българска народност  £        44.00  £          14.00  £   58.00
За придобиване и възстановяване на българско гражданство за лица до 18-годишна възраст и за учащи се до 26-годишна възраст  £        44.00  £            5.00  £   49.00
За придобиване и възстановяване на българско гражданство на други лица  £        44.00  £          45.00  £   89.00
За освобождаване от българско гражданство  £        44.00  £          23.00  £   67.00
По молби за издаване на удостоверения за гражданство по чл. 39 от Закона за българското гражданство  £        44.00  £          23.00  £   67.00
За удостоверения за придобиване и за възстановяване на българско гражданство или за издаване на дубликат в изпълнение на указ за лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от българска народност  £        44.00  £          23.00  £   67.00
За удостоверения за придобиване и за възстановяване на българско гражданство или за издаване на дубликат в изпълнение на указ за лица,до 18 годишна възраст и за учащи се до 26 годишна възраст  £        44.00  £            9.00  £   53.00
За удостоверения за придобиване и за възстановяване на българско гражданство от други лица  £        44.00  £          11.00  £   55.00
За удостоверения за освобождаване от българско гражданство или за издаване на дубликат в изпълнение на указ  £        44.00  £          89.00  £ 133.00
За удостоверения, издавани във връзка с укази за отмяна на натурализацията или залишаване от българско гражданство  £        44.00  £        111.00  £ 155.00
За издаване на удостоверения по движението на преписките, за тълкуване на отделни случаи или за установяване на различни факти, свързани с промени в гражданството на лицата  £        44.00  £          14.00  £   58.00
За установяване на единен граждански номер  £        18.00    £   18.00