Sunday, 22 October 2017
Придобиване на българско гражданство Print E-mail
I. СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ПО ОБЩА НАТУРАЛИЗАЦИЯ

1. Молба до министъра на правосъдието.
Молбата трябва да бъде написана на български език и да съдържа:
а) собствено, бащино и фамилно име по акт за раждане. При промяна на някое от имената се представя документ, удостоверяващ промяната - удостоверение за сключен брак или съдебно решение;
б) постоянен адрес на молителя в страната или в чужбина. Молителят, живеещ в чужбина, може да посочи лице, живеещо в Република България и адреса му, на което да се връчват съобщенията във връзка с молбата;
в) обстоятелствата, поради които иска придобиване на българско гражданство.
Когато лицето не е навършило 14-годишна възраст или е поставено под пълно запрещение, молбата се подава от двамата родители или настойника му.
Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.
Лице от 14 до 18-годишна възраст или поставено под ограничено запрещение подава молбата лично. Молбата се приподписва от двамата родители или попечителя. Тя се подписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.
При разногласие между родителите, както и при разногласие между непълнолетните и родителите и попечителите им, към молбата се прилага решението, с което районният съд се е произнесъл по спора.
2. Подробна автобиография. За лицата до 14-годишна възраст автобиографии представят двамата родители.
3. Фотоснимка - ляв полуанфас - 1 брой.
4. Акт за раждане или нотариално заверено копие.
5. Декларация образец № 2.
6. Документ за владеене на български език.
7. Свидетелство за съдимост от Република България и от страната, чийто гражданин е молителят. Ако той трайно пребивава в трета държава, представя свидетелство за съдимост и от местните чуждестранни органи.
8. Удостоверение от МВР за разрешено постоянно пребиваване в република България, където се посочва срокът на разрешеното постоянно пребиваване, изтекъл до издаването му. Към датата на подаване на молбата този срок следва да е не по-малко от 5 години.
9. Документ от прокуратурата, че срещу молителя няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, ако лицето живее постоянно в Република България.
10. Удостоверение от работодателя, че лицето работи по трудов договор, или от съответната данъчна служба за деклариран доход за предходната година.
11. Медицински документ, издаден от Лекарската консултативна комисия (ЛКК) на здравното заведение по местоживеене, че не страда от заболяванията по чл. 36 и чл. 36а от Закона за народното здраве.
12. Вносен лист за внесена държавна такса в размер на 10 лв. По сметка БНБ - ЦУ, Министерство на правосъдието, BIC: BNBG BGSD, IBAN: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, БИН - 6301301084. Сумата се внася в Банка ДСК или в консулската служба на Посолството на Република България в Лондон.
Лицата, които подават молби за придобиване на българско гражданство по член 13 от Закона за българското гражданство, подават молба и документите, изброени в списъка на необходимите документи за придобиване на българско гражданство по обща натурализация, като срокът, посочен в удостоверението от МВР за разрешено постоянно пребиваване, трябва да е не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата. Освен това представят и:
1. Удостоверение от съответната община за семейно положение и наличие на сключен граждански брак преди не по-малко от 3 години към датата на подаването на молбата - за лицата, кандидатстващи на основание законно сключен брак с български гражданин.
2. Удостоверение за раждане на детето и за неговото гражданство - за кандидатстващите, които имат дете български гражданин, ненавършил 18 години.
Документите на чужд език молителят представя легализирани и в официално заверен превод на български език. Легализацията на британски публични документи се извършва от Легализационнaта служба на британското министерство на външните работи (Форин офис) на следния адрес:
The Legalisation Office
Foreign and Commonwealth Office
Old Admiralty Building
Whitehall
London SW1A 2LG
Tel: 020 7008 1111
Fax: 020 7008 1010
Internet site: FCO: Legalisation
Британски публичен документ, заверен с "апостил" на Министерството на външните работи и въпросите на Британската общност (Foreign and Commonwealth Office), НЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ ЗАВЕРКА НА ПОСОСЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛОНДОН, за да бъде използван в България! Същото важи и за публични документи на други държави, които също са участници в Конвенцията за премахването на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 година. Останалите чуждестранни публични документи следва да се легализират първо от дипломатическото представителство във Великобритания на издалата ги държава и после в Посолството на Република България в Лондон.
Преводите на британски документи във Великобритания се извършват от упълномощените заклети преводачи на Посолството и верността им се заверява от консулската служба.
Молбите се подават лично в Министерството на правосъдието или в Посолството на Република България в Лондон.
Молби могат да бъдат подадени и по пощата или чрез изрично упълномощено по нотариален ред лице директно до Министерството на правосъдието. В този случай молбите трябва да бъдат с нотариално заверени подписи върху тях.
Нередовните преписки се оставят без движение.

II. СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ОТ ЛИЦА ОТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД

1. Молба до министъра на правосъдието (виж I.1.).
2. Подробна автобиография. За лицата до 14-годишна възраст автобиографии представят двамата родители.
3. Фотоснимка - ляв полуанфас - 1 брой.
4. Акт за раждане или нотариално заверено копие.
5. Декларация образец № 2.
6. Удостоверение за български произход. Ако се кандидатства на основание член 15, точка 2 от Закона за българското гражданство - влязло в сила решение за допускане на осиновяването и удостоверение, че осиновителят е български гражданин.
7. Документ за владеене на български език - издаден от Министерството на образованието и науката или нотариално заверено копие на диплома за завършена степен на образование в Република България.
8. Свидетелство за съдимост от Република България и от страната, чийто гражданин е молителят. Ако той трайно пребивава в трета държава, представя свидетелство за съдимост и от местните чуждестранни органи.
9. Документ от прокуратурата, че срещу молителя няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, ако лицето живее постоянно в Република България.
10. Медицински документ, издаден от Лекарската консултативна комисия (ЛКК) на здравното заведение по местоживеене, че не страда от заболяванията по чл. 36 и чл. 36а от Закона за народното здраве.
11. Вносен лист за внесена държавна такса в размер на 10 лв. По сметка БНБ - ЦУ, Министерство на правосъдието, БНБ – ЦУ, BIC: BNBG BGSD, IBAN: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, БИН - 6301301084. Сумата се внася в Банка ДСК или в консулската служба на Посолството на Република България в Лондон.

III. СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ОТ ЛИЦА ОТ 14 ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, НА КОИТО И ДВАМАТА РОДИТЕЛИ СА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ИЛИ САМО ПРЕЖИВЕЛИЯТ ОТ ТЯХ

1. Молба до министъра на правосъдието.
Молбата трябва да бъде написана на български език и да съдържа:
а) собствено, бащино и фамилно име по акт за раждане. При промяна на някое от имената се представя документ, удостоверяващ промяната - удостоверение за сключен брак или съдебно решение;
б) постоянен адрес на молителя в страната или в чужбина. Молителят, живеещ в чужбина, може да посочи лице, живеещо в Република България и адреса му, на което да се връчват съобщенията във връзка с молбата;
Лице от 14 до 18-годишна възраст или поставено под ограничено запрещение подава молбата лично. Молбата се приподписва от двамата родители или попечителя. Тя се подписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.
При разногласие между родителите, както и при разногласие между непълнолетните и родителите и попечителите им, към молбата се прилага решението, с което районният съд се е произнесъл по спора.
2. Подробна автобиография.
3. Фотоснимка - ляв полуанфас - 1 брой.
4. Акт за раждане или нотариално заверено копие.
5. Декларация образец № 2.
6. Документ за българско гражданство на родителя(те) от съответната община или от Министерството на правосъдието.
7. Вносен лист за внесена държавна такса в размер на 1 лв. по сметка БНБ - ЦУ, Министерство на правосъдието, БНБ – ЦУ, BIC: BNBGBGSD,
IBAN: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, БИН - 6301301084. Сумата се внася в Банка ДСК или в консулската служба на Посолството на Република България в Лондон.

IV. СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ОТ ЛИЦА ДО 18 ГОДИНИ, НА КОИТО ЕДИНИЯТ РОДИТЕЛ Е БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН

1. Молба до министъра на правосъдието.
Молбата трябва да бъде написана на български език и да съдържа:
а) собствено, бащино и фамилно име по акт за раждане. При промяна на някое от имената се представя документ, удостоверяващ промяната - удостоверение за сключен брак или съдебно решение;
б) постоянен адрес на молителя в страната или в чужбина. Молителят, живеещ в чужбина, може да посочи лице, живеещо в Република България и адреса му, на което да се връчват съобщенията във връзка с молбата;
в) обстоятелствата, поради които иска придобиване на българско гражданство.
Когато лицето не е навършило 14-годишна възраст или е поставено под пълно запрещение, молбата се подава от двамата родители или настойника му.
Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.
Лице от 14 до 18-годишна възраст или поставено под ограничено запрещение подава молбата лично. Молбата се приподписва от двамата родители или попечителя. Тя се подписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.
При разногласие между родителите, както и при разногласие между непълнолетните и родителите и попечителите им, към молбата се прилага решението, с което районният съд се е произнесъл по спора.
2. Подробна автобиография. За лицата до 14-годишна възраст автобиографии представят двамата родители.
3. Фотоснимка - ляв полуанфас - 1 брой.
4. Акт за раждане или нотариално заверено копие.
5. Декларация образец № 2.
6. Документ за българско гражданство на родителя от съответната община или от Министерството на правосъдието.
7. Медицински документ, издаден от Лекарската консултативна комисия (ЛКК) на здравното заведение по местоживеене, че не страда от заболяванията по чл. 36 и чл. 36а от Закона за народното здраве.
8. Вносен лист за внесена държавна такса в размер на 10 лв. По сметка БНБ - ЦУ, Министерство на правосъдието, сметка № 3000173700, БИН - 6301301084, Банков код - 66196611. Сумата се внася в Банка ДСК или в консулската служба на Посолството на Република България в Лондон.

V. СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

1. Молба до министъра на правосъдието (виж I.1.).
2. Подробна автобиография. За лицата до 14-годишна възраст автобиографии представят двамата родители.
3. Фотоснимка - ляв полуанфас - 1 брой.
4. Акт за раждане (ксерокопие или препис заверени от служител на общината).
5. Декларация образец № 2.
6. Свидетелство за съдимост от Република България и от страната, чийто гражданин е молителят. Ако той трайно пребивава в трета държава, представя свидетелство за съдимост и от местните чуждестранни органи.
7. Документ от прокуратурата, че срещу молителя няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, ако лицето живее постоянно в Република България.
8. Медицински документ, издаден от Лекарската консултативна комисия (ЛКК) на здравното заведение по местоживеене, че не страда от заболяванията по чл. 36 и чл. 36а от Закона за народното здраве.
9. Лице от небългарски произход, освободено от българско гражданство по негова молба или по силата на изселнически спогодби, сключени от Република България представят удостоверение от МВР, че има разрешено постоянно пребиваване най-малко 3 години преди подаване на молбата.
10. Вносен лист за внесена държавна такса в размер на 10 лв. По сметка БНБ - ЦУ, Министерство на правосъдието, сметка № 3000173700, БИН - 6301301084, Банков код - 66196611. Сумата се внася в Банка ДСК или в консулската служба на Посолството на Република България в Лондон.
VI. СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО
1. Молба до министъра на правосъдието (виж I.1.).
2. Подробна автобиография. За лицата до 14-годишна възраст автобиографии представят двамата родители.
3. Фотоснимка - ляв полуанфас - 1 брой.
4. Акт за раждане (ксерокопие или препис заверени от служител на общината).
5. Декларация образец № 1.
6. Документ за постоянно пребиваване в чужбина.
7. Документ, удостоверяващ придобиването на чуждо гражданство или наличието на открита процедура за придобиване на чуждо гражданство.
8. Вносен лист за внесена държавна такса в размер на 20 лв. По сметка БНБ - ЦУ, Министерство на правосъдието, сметка № 3000173700, БИН - 6301301084, Банков код - 66196611. Сумата се внася в Банка ДСК или в консулската служба на Посолството на Република България в Лондон.

VII. СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

1. Молба-заявление по образец, установен от министъра на правосъдието.
Когато лицето не е навършило 14-годишна възраст или е поставено под пълно запрещение, молбата се подава от двамата родители или настойника му.Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.
Лице от 14 до 18-годишна възраст или поставено под ограничено запрещение подава молбата лично. Молбата се приподписва от двамата родители или попечителя. Тя се подписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.
При разногласие между родителите, както и при разногласие между непълнолетните и родителите и попечителите им, към молбата се прилага решението, с което районният съд се е произнесъл по спора.
2. Акт за раждане (ксерокопие или препис заверени от служител на общината).
3. Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната.
4. Справка по регистрите за гражданско състояние от съответната община или кметство относно гражданството на лицето.
5. Вносен лист за внесена държавна такса в размер на 10 лв. По сметка БНБ - ЦУ, Министерство на правосъдието, сметка № 3000173700, БИН - 6301301084, Банков код - 66196611. Сумата се внася в Банка ДСК или в консулската служба на Посолството на Република България в Лондон