Monday, 23 October 2017
Frequently asked questions Print E-mail

Какво се счита за 12 месеца работа без прекъсвания?

Ще се счита, че сте работили в Обединеното кралство без прекъсвания за период от 12 месеца,ако сте работили законно в Обединеното кралство в началото и в края на този период, във всеки междинен период от този срок, като броят на дните от същия период, през които не сте работили законно, не надвишава 30. Ще можете да получите "син" регистрационен сертификат в потвърждение на това.

Мога ли да си взема отпуск?

Да, но отпускът трябва да е платен и да не прекъсва трудовите отношения. Трябва ли да плащам данъци и национални осигуровки? Трябва да плащате данъци и национални осигуровки, когато доходът Ви в Обединеното кралство достигне определено ниво. Това се урежда чрез Вашия работодател и обикновено се приспада от заплатата Ви. Ако преди сте работили в Обединеното кралство и имате притеснения относно положението си във връзка с данъци и национални осигуровки от по-ранни периоди, моля, свържете се с конфиденциалната гореща линия на Данъчна дирекция (Inland Revenue) на телефон 0845 608 6000.

Трябва ли да имам Национален осигурителен номер?

Вие не трябва да имате национален осигурителен номер, за да започнете работа. Трябва да кандидатствате за такъв, ако работите, за да може Вашият работодател да гарантира, че всички плащания на национални осигуровки са правилно документирани. Ако още нямате номер, трябва да се свържете с най-близкия офис на Министерството за заетост и пенсии (Department for Work and Pensions) в Англия, Шотландия или Уелс. Ако сте в Северна Ирландия, трябва да се свържете с Министерството на социалното развитие (Department for Social Development). Вашият работодател може да Ви помогне, въпреки че кандидатстването за национален осигурителен номер е ваша отговорност. Трябва да запазите копие от заявлението за национален осигурителен номер като доказателство, че сте спазили това изискване.

Ако преди сте работили в Обединеното кралство – с разрешително за работа, с разрешително по секторна схема, по програмата за високо квалифицирани имигранти или с работна карта по схема за сезонни селскостопански работници – вече трябва да имате национален осигурителен номер.

Какво да направя, ако съм самонаето лице?

Не Ви е необходим документ, потвърждаващ, че имате разрешение да бъдете самонаето лице, но трябва да можете да докажете, че наистина сте самонаето лице, ако това бъде изискано от Вас. Трябва незабавно да се регистрирате в Данъчна дирекция (Inland Revenue), като се обадите на телефон 0845 915 4515. Ако закъснеете с регистрацията, се налага глоба от 100 лири стерлинги.

Работа в Обединеното кралство – Вашите права

Работещите в Обединеното кралство се ползват от различни права и средства за защита. В тази брошура могат да се споменат само основните точки. В Обединеното кралство можете да се обърнете за съвет към Консултативната служба за помиряване и арбитраж (Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Acas)) или към Конгреса на профсъюзите (Trades Union Congress (TUC)).Бюрата за съвети на гражданите (Citizens Advice Bureaux) са друг добър източник на помощ. В края на брошурата ще намерите списък с полезни контакти.

Колко пари би трябвало да получавам?

Повечето хора, които работят в Обединеното кралство, имат право да получават поне националната минимална надница. Ако сте наети за селскостопанска работа, имате право да получавате минималната надница за селскостопански труд. Ако не знаете колко би трябвало да Ви плащат, съгласно този закон, или ако смятате, че заплащането Ви е под националния минимум, свържете се с горещата линия за Национална минимална надница (National Minimum Wage) на телефон 0845 6000 678.

Може ли работодателят ми да приспада суми от заплащането ми?

Като изключим данъците и националното осигуряване, работодателите могат да приспадат суми от заплащането Ви само за квартира и транспорт. Законът ограничава размера на сумата, която може да се удържа за квартира. Работодателят може да поиска от Вас да подпишете отделен договор за тези удръжки. Ако не можете да избирате къде да живеете или какви услуги да ползвате, тези удръжки може да са незаконни. Преди да подпишете договор или за да получите допълнителна информация, се обадете на горещата линия за Национална минимална надница (National Minimum Wage) на телефон 0845 6000 678. Може ли работодателят ми да задържи паспорта ми? Вашият паспорт принадлежи на Вашето национално правителство и никой друг не може да го задържи.

Колко часа може да работя?

За повечето длъжности в Обединеното кралство има законово ограничение за средното работно време, почивките и платения годишен отпуск. От Вас не може да се изисква да работите повече от 48 часа седмично, средно за период от 17 седмици (над 26 седмици, ако работите във ферма),освен ако не сте заявили писмено, че сте съгласни да го правите.

За повече информация се свържете с горещата линия на Консултативна служба за помиряване и арбитраж (Acas) на телефон 08457 47 47 47.

Имам ли право на отпуск?

Ако работите на пълен работен ден, имате право на четири седмици платен годишен отпуск – например, ако имате едногодишен договор и работите пет дни в седмицата, имате право на 20-дневен отпуск. Това обаче може да включва официални празници, така че трябва да проверите в договора си Вашето право на отпуск. Ако работите в селското стопанство, имате право на 22 дни платен годишен отпуск (11 дни, ако сте на шестмесечен договор) плюс официалните празници. Ако при прекратяване на трудовите отношения не сте взели всички дни, които Ви се полагат,работодателят Ви трябва да Ви плати невзетите дни.

Ползват ли се бременните жени със защита на работното място?

Законодателството на Обединеното кралство осигурява специална защита за бременните жени на работното място. Те имат право на платен отпуск за грижи след раждането, законен отпуск по майчинство и може да получават парични обезщетения и помощи за майчинство. Те са защитени и срещу несправедливо третиране. За повече информация посетете: www.direct.gov.uk/Employees 

Какво да направя, ако имам притеснения относно здравето и безопасността си на работното място?

Вашият работодател и лицето, под чийто контрол се намира работното Ви място, са длъжни да пазят Вашето здраве, безопасност и благополучие. Те са длъжни да контролират всички рискове в работата Ви, които биха причинили травми или заболявания.

Работодателят Ви трябва да Ви даде информация за всички рискове за Вашето здраве и безопасност, както и да Ви инструктира и обучи според необходимостта за това.

Ако имате притеснения за здравето и безопасността си на работното място, първо съобщете на своя началник, отговорник по сигурността или профсъюзен представител, ако има такъв.

Ако не останете доволни, можете да се свържете с информационната линия на Службата по здраве и безопасност (Health and Safety Executive) на телефон 0845 345 0055. Ако желаете да говорите с някого на родния си език, посочете езика на оператора. Всички обаждания са строго поверителни.

За какво трябва да внимавам, ако работя за трудова агенция или агент по наемане на работници?

Ако работите за агенция или агент по наемане на работници в селското стопанство или хранително-преработвателната промишленост и пакетирането, трябва да проверите дали те имат лиценз, издаден от Органа за лицензиране на агенти по наемане на работници (Gangmasters Licensing Authority (GLA)). Можете да направите проверка на уеб сайта на Органа за лицензиране на агенти по наемане на работници на адрес www.gla.gov.uk или да се обадите на телефон 0845 602 5020. Ако агенцията няма лиценз, не трябва да работите за нея. Ако смятате, че Вашият работодател Ви експлоатира, можете да уведомите Органа за лицензиране на агенти по наемане на работници (GLA) на посочения по-горе телефон или Crimestoppers (национална благотворителна организация за борба с престъпността) на телефон 0800 555 111.

Към кого да се обърнете за допълнителна информация?

Immigration and Nationality Enquiries Bureau (INEB) (Бюро за запитвания относно имиграция и гражданство) Тел: 0870 606 7766

Department for Work and Pensions (Министерство за заетост и пенсии) Тел: 0207 712 2171 Уеб сайт: http://www.dwp.gov.uk/ Уеб сайта на Jobcentre Plus (Агенция по заетостта): http://www.jobcentrenearme.com/ 

National Minimum Wage Helpline (Гореща линия за Националната минимална надница) Тел: 0845 6000 678.

Agricultural Wages Board Helplines (Горещи линии на Службата за надници за селскостопански труд) Англия или Уелс 0845 0000 134 Шотландия 0131 244 6392 Северна Ирландия 02890 520813 или 02890 524492.

Newly Self-employed Helpline (Гореща линия за нови самонаети лица) Тел: 08459 15 4515.