Monday, 23 October 2017
Заверка на частни документи Print E-mail


Удостоверяване на дата, съдържание и подпис на частен документ

Съгласно член 84 на Закона за нотариусите и нотариалната дейност българските дипломатически и консулски представителства в чужбина могат да удостоверяват датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване. В консулската служба не могат да се съставят нотариални актове или да се заверяват други частни документи, подлежащи на вписване (например искови молби или договори за прехвърляне на МПС). Съобразно изискванията на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, Консулската служба извършва заверка на датата, съдържанието и подписите на частни документи, само когато те са съставени от български граждани, представящи валиден извън територията на Република България български документ за самоличност (паспорт или лична карта). Не се допуска представянето на българско свидетелство за управление на МПС. Недопустимо е и представянето на документ за самоличност на чужда държава. В такива случаи извършването на заверка ще бъде отказвано.

Заверка от английски нотариус - в случай, че желаете да се свържете с английски нотариус, който ползва български език, можете да използвате следния линк:

https://www.thenotariessociety.org.uk/ като изберете "Bulgarian" от списъка в полето "Language"

 

Заверка на верността на препис от оригинала. Завещания.

В Консулската служба се извършват заверки на верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани. Документите, които се заверяват, следва да бъдат съставени от българска служба. За извършване на заверката е необходимо да се представят оригинала и копие на документа. Консулското длъжностно лице може да съставя и нотариални завещание на български граждани.

Заверка на подпис на преводача

Посолството на Република България не разполага с щатни преводачи от английски на български език и обратно. Могат да бъдат заверявани подписите на преводачи с подходяща квалификация, които са получили разрешение от Посолството да бъдат негови заклети преводачи. Техните имена, адреси и телефони са на разположение в Консулската служба на Посолството, както и в Интернет страницата на Посолството. Не се допуска заверка на превод, който не е извършен от някои от заклетите преводачи.

 

 

Нотариални удостоверявания      
       
Вид услуга 5 раб. Дни До 8 часа До 4 часа

Удостоверяване на подписа върху частен документ/

удостоверяване подпис на преводач 

 £         13.00  £          19.50  £        26.00
Удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа      
за първа страница  £          9.00  £          13.50  £        18.00
за всяка следваща страница   £          5.00  £           7.50  £        10.00
Удостоверяване на съдържанието на частен документ, който не подлежи на   вписване      
за първа страница  £         26.00  £          39.00  £        52.00
за всяка следваща страница   £         13.00  £          19.50  £        26.00
За извършване на нотариално завещание  £       174.00    
       

 

Таксите се заплащат:

1. С 50 на сто увеличение, когато по искане на гражданите или на представителите на юридическите лица услугата се извършва в срок до следващия работен ден от момента на подаване на заявлението, както и когато консулските услуги се извършват извън консулските помещения, но в населеното място

2. С 100 на сто увеличение, когато по искане на лицата консулското обслужване се извършва в срок до 8 работни часа от момента на подаване на заявлението. 

При заверяване на подпис върху частен документ се събира и административна такса от 1 англ. лира на всеки 1-10 страници за фотокопиране на документа, в случай че съответното лице не представя фотокопие на документа.