Sunday, 22 October 2017
Регистрация в България на дете родено във Великобритания Print E-mail

Новороденото дете трябва да бъде регистрирано в България в рамките на 6 месеца след раждането си в общината по местоживеене на майката, ако тя е българска гражданка. В случай, че само бащата е български гражданин, детето се регистрира на адреса по местоживеене в България на бащата.

Необходимият документ за регистрация е Удостоверението за раждане /формата с имената на родителите/. Документът се заверява във Форин офис, 

The Legalisation Office, Foreign and Commonwealth Office, 
Internet site: http://www.fco.gov.uk/legalisation

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съгласно Закона за гражданската регистрация, името на българските граждани се състои от три части –„собствено”, „бащино” и „фамилно”.1. При регистрация на гражданското събитие „раждане” в Република България, българският орган по гражданско състояние, вписва името на новороденото дете по същия начин, без изменение, както е вписано името на детето в чуждестранния документ за раждане.При желание от страна на родителите на новороденото дете, при регистрация на раждането в Република България, детето да бъде вписано с имена, съответстващи на българската именна система, родителите следва да отправят молба към чуждестранния орган, който издава чуждия документ за раждане, за вписване на новороденото дете с имена, съответстващи на българската именна система.При липса на възможност, съгласно чуждото законодателство, -          за избор на име на новороденото дете, съответстващо на българската именна система; или -          при липса на заявено желание от страна на родителите за вписване на име на детето, съответстващо на българската именна система, дори и при допустимост на чуждото законодателство за вписване в чуждестранния документ за раждане на име съответстващо на българската именна система;българският орган по гражданско състояние, при регистрация на раждането на детето в Република България, вписва името на детето по същия начин, както е вписано в чуждестранния документ за раждане, без изменение.Промяна на името на детето, след регистрация на раждането в Република България, може да стане само по съдебен ред.2. При съставяне на чуждестранен акт за раждане от местните органи по гражданско състояние, с титуляр дете, родено от български граждани/н, родителите/родителя на новороденото дете са длъжни да съобщят на местния орган пълните имена (собствено, бащино и фамилно име) на детето, като изискат от чуждестранния орган да впише имената в акта за раждане, освен в случаите, когато чуждото законодателство, изрично не предвижда възможността за вписване на имената, съгласно посоченото по-горе правило.

След легализацията е необходимо документът да бъде преведен на български език, което може да бъде направено в България от лицензирана за това фирма или от някой от заклетите преводачи, регистрирани към Посолството на България в Лондон. Ако преводът е направен от заклет преводач в Лондон, той и оригиналният документ се заверяват в Консулската служба на Посолството в Лондон.

След оформянето на документите в посолството, те се изпращат в общината по местоживеене на единия от родителите в България, където детето се регистрира и получава  българско удостоверение за раждане с ЕГН. Английският документ за раждане се задържа от общинските власти.

Регистрацията на детето в България може да бъде направена и чрез упълномощено от родителите лице, като пълномощното се заверява от Консулска служба на Посолството.

Желателно е родителите да изискват и да притежават по два екземпляра от английския документ за раждане на детето.