Sunday, 19 November 2017
Home

Welcome to the web site of the Bulgarian Embassy in London.

We have the pleasure of presenting our country to the British public by providing information on Bulgaria in general, dwelling briefly on aspects of Bulgarian life, supplying up-to-date information on topics of interest of Bulgarian activities in the United Kingdom and the activities of this Embassy in particular, and spelling out details on visa requirements.

News
Symbols of Sovereignity
Избори 2017 Print E-mail

Карта на избирателните секции в Обединеното Кралство

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1GINqioQL2MtAftNeGh1xKBR1phM&ll=54.05687895560085%2C-2.680289200000061&z=6

Карта на избирателните секции в Лондон

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14v6fGJL-mZ_jcgQ195pqTS4WyR4&ll=51.500355249229266%2C-0.12750055000003613&z=11 

Заповеди за образуване на избирателни секции в Обединеното кралство  

Списъци на лицата, заявили желание да гласуват в Обединеното кралство  

Съобщение на ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Информация за Изборите за народни представители

Законова рамка

Централната избирателна комисия уведомява българските граждани, че могат да заявят желанието си да гласуват в секции извън страната в предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г., като подадат заявление за гласуване извън страната чрез интернет страницата на комисията. Възможността за това е налична от 4 февруари 2017 г., в раздел „Избори за Народно събрание 2017“, подраздел „Гласуване извън страната“ на страницата на ЦИК - ТУК.

Срокът за подаване на електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия изтича на 28.02.2017 г., 24,00 ч. българско време.

Директна връзка за подаване на заявлението - ТУК

 

С указ на Президента на Републиката № 59 от 24.01.2017 г., обн. ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г., бяха насрочени избори за народни представители на 26 март 2017 г.

С РЕШЕНИЕ на ЦИК № 4126-НС от 26.01.2017 г. бяха обявени условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г., както следва:

1.      Български гражданин, живеещ извън страната, който има избирателно право и желае да гласува в изборите за народни представители извън страната, заявява това не по-късно от 25 дни преди изборния ден (28 февруари 2017 г.) чрез писмено заявление по образец (Приложение № 21-НС от изборните книжа) или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия.

2.      Заявленията се подават за определяне на броя на избирателните секции в местата в съответната държава и за съставяне на списъците по чл. 31, ал.1 от ИК за изборите за народни представители.

3.      Писменото заявление следва да бъде подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. В едно писмо може да има повече от едно заявления, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице.

4.       Изпратените чрез куриерска услуга заявления в писмо се считат за изпратени „по пощата чрез писмо“.

5.       Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо“.

6.      В заявлението по т. 9 избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува, и настоящ адрес (адрес на пребиваване) в съответната държава. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес, на който да бъде уведомен за резултата от проверката по чл. 17, ал. 3 от ИК.

7.       Право да гласуват в изборите за народни представители имат български граждани, които са навършили 18 години към деня за гласуване включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

8.      В изборния ден избирателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите).

9.      В случаите, когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

 

Актуална информация от страницата на Централната избирателна комисия - ТУК

Информация за гласуване извън страната - ТУК

ЗАКОНОВА РАМКА

РЕШЕНИЕ № 4126-НС/26.01.2017 г. относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. - ТУК

РЕШЕНИЕ № 4127-НС/26.01.2017 г. относно условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната в изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г. - ТУК

РЕШЕНИЕ № 4158-НС/31.01.2017 г.относно поправка на техническа грешка в Решение № 4127-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК за условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната в изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г. - ТУК 

 

 
The First Bulgarian state on the European continent was founded in 681 AD in the lands near the Danube delta by Khan Asparouh.

State Coat of Arms

National Flag