Bulgarian Schools

Българските неделни училища в чужбина осигуряват завършване на обучение по български език и литература, по история и по география на България за определен клас, но не осигуряват придобиване на степен на образование. На учениците, завършили обучение по български език и литература, по история и по география на България, се издава типово удостоверение за проведено обучение, подписано от представляващия организацията, от училищния ръководител и от учителите, провели обучението.

 

Български неделни училища във Великобритания: 

Българско училище към посолството на Република България в Лондон

Българско школо "Васил Левски", Баркинг, Лондон

Българско школо "Розова долина", Тотнъм, Лондон

Българско училище "Св. Климент Охридски", Годалминг, Съри

Българска школа за Медуей и Кент в град Рочестър

Училище Боянъ Мага – Лондон

Българско училище "Звънче"  

Новини от българските училища

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Обобщени въпроси по Постановление No. 334 на Министерския съвет от 8-ми декември 2011 г., зададени от посолството на Р България в Лондон на МОМН и техните отговори

Въпроси, свързани с действието на програмата „Роден език и култура зад граница”:
• Ще продължи ли да действа програмата?
• За какъв период?
• Очакват ли се промени по нея?
• Кога училищата ще бъдат информирани за средствата, които държавата ще отпусне по тази програма?
• Коя структура в България признава квалификацията на учителите, за да са валидни удостоверенията, издавани от училищата в чужбина и подписвани от посланика в съответната приемаща страна?
Отговори:
1. Програмата „Роден език и култура зад граница” ще действа и през учебната 2012/2013 година. Програмата се приема с решение на Министерския съвет, след което се публикува на сайта на МОМН – в линк „За българите зад граница” и в линк „Програми и проекти”.
2. За да заеме дадено лице длъжността учител, то следва да отговаря на изискванията на Инструкция № 2 от 29 юли 1994 г. за заемане на длъжността „учител” или „възпитател” съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност. Към тази инструкция има приложение, от което е видно каква специалност трябва да е завършило дадено лице и каква квалификация следва да е придобило, за да има право да заеме длъжността „учител”.


Въпроси, свързани с регистрацията на училищата (чл.3):
• Всички ли видове регистрации, съгласно законодателството на съответната държава, ще са валидни за изпълнение на условието по чл.3?
• За изпълнение на изискването на чл.7, ал.2., т.2, ще е достатъчно ли представянето на решението на Общото събрание на българската организация, защото по действащото законодателство в Обединеното кралство, за да бъде сформирана организация, която да осъществява образователно-културна дейност, е необходимо да приеме Устав на Общо събрание и да има банкова сметка, но няма съдебна или друга регистрация?
• Документът по чл.7, ал.2., т.2 ако е частна компания трябва ли да е официално преведен със заверка в посолството на Р България?
Отговори:
1. Съгласно чл. 1, ал. 3 от Постановлението обучението в българските неделни училища в чужбина се осъществява от организации на българи, живеещи извън Република България, регистрирани съгласно законодателството на съответната държава за извършване на образователно-културна дейност – т.е. изискванията, които са поставени са първо - организацията да бъде регистрирана съгласно изискванията на местното законодателство и второ – да има право да осъществява образователно-културна дейност.
2. Няма значение какъв е видът на регистрацията – всички видове регистрации съобразно местното законодателство, стига в документ да е удостоверено правото на извършване на образователно-културна дейност.
3. Документът, който се изисква съгласно чл. 7, ал. 2, т. 2 от Постановлението трябва да бъде в официален превод.


Въпроси, свързани с ръководството на училищата (чл. 7, ал..2,т.5):
• Възможно ли е ръководителят на училището, ако е преподавател, да назначи заместници, които да отговарят за административната част и счетоводната, а самият той да отговаря за учебната?
• Възможно ли е, ако училището е частна компания, създадена с дялов капитал на един или няколко представителя, които не са учители, да продължат да ръководят административно училището, а да назначат само директор по училищната част?
• Каква ще е ролята на основателите на български неделни училища, които досега ръководеха училищата и които са регистрирали училищата като частни компании с ограничени отговорности „Limited Company”, но не притежават квалификация „учител”, ако не могат да останат ръководители?
• Признава ли се придобита педагогическа специалност в чужбина?
• Кой признава (издава удостоверение) за  правоспособността на преподавателите?
• Ще бъдат ли предвидени средства и в какъв размер за ръководенето на училищата, предвид голямото натоварване с административна работа и документация?
Отговори:
1. Относно ръководството на училищата съгласно чл. 5, ал. 1 от Постановлението за цялостната дейност на всяко българско неделно училище в чужбина отговаря училищен ръководител, определен от организацията по чл. 1, ал. 3. Училищният ръководител трябва да има педагогическа правоспособност и следва да отговаря за осъществяване на дейностите посочени в чл. 3 от Постановлението.
2. Въпрос на вътрешна организация е как точно ще бъде организирано управлението на училището
3. Дали ръководителят на училището ще определи заместници, които ще отговарят за административната и за счетоводната дейност, е въпрос на вътрешна организация. Не бива обаче да се забравя, че съгласно чл. 5, ал. 1 от ПМС № 334 за цялостната дейност на всяко българско неделно училище в чужбина отговаря училищен ръководител, определен от организацията по чл. 1, ал. 3. Назначаването не следва да става от ръководителя на училището, а от ръководителя на организацията.
4. Придобита педагогическа специалност в чужбина може да бъде призната след легализиране в България на документа за висше образование, издаден от висше училище в чужбина. Легализирането се извършва от Национален център за информация и документация (НАЦИД) с адрес: София, бул. „Г.М. Димитров” 52 А; тел. +359 2/8173824; факс +359 2/9713120 и eл. поща This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
5. Средствата, които ще бъдат определени от МОМН, няма да са по отделни пера, така че въпрос на вътрешна организация е какви средства ще определи организацията за лицето, което ще бъде ръководител на училището.


Въпроси, свързани с документацията (чл.3, ал.7):
• Идентични за всички училища ли ще бъдат всички книги, които се изискват за водене на  училищната документация?
• Как ще се поръчват и от къде?
• Ще е възможно ли МОМН да направи електронни образци на книгите за документация и да ги сложи на сайта си, за да могат да се разпечатват и ползват, без да се налага да се пренасят големите книги от България?
Отговор:
1. Книгите няма да се поръчват в България. В линк „За българите зад граница” е обособен нов линк „ПМС № 334 за българските неделни училища в чужбина”. На този линк е публикувана информация относно воденето на задължителната училищна документация, като са публикувани и образци.


Въпроси, свързани с финансирането (Чл.12, ал.1):
• Средствата по алинея 1 ще бъдат ли фиксирани конкретно за всяко перо от МОМН, като например определена сума за разход за наем, определена сума за отопление, осветление, вода, административни разходи, и т.н.?
• Кои от постоянните разходи  ще се поема на 100% (например учебниците и транспортът им) и кои разходи ще се приемат в по-малък процент (например наем, заплати)?
• Училищата ще имат ли право да  разпределят сумата по ал.1 спрямо нуждите си или ще има някакви ограничения?
• По отношение на чл.12, ал.1, т.2 кога ще бъде определен нормативът за дете и как ще се определя ценовото равнище в различните страни?
• Как ще се процедира ако броя на учениците е по-голям или по-малък в началото на учебната година от прогнозираните?
Отговори:
1. Средствата по чл. 12, ал. 1, се предоставят на училището като обща сума, без да се конкретизира разходите по отделните пера в какъв размер да са.
2. Самото училище преценява как да разходва предоставените му средства според нуждите си.
3. Размерите на нормативите за учебната 2012/2013 г. ще се определят със Заповед на министъра на образованието, младежта и науката на по-късен етап. Ценовото равнище във всяка една страна се определя въз основа на данни за паритета на покупателната сила (purchasing power parity – PPP).
 Например: Ако размерът на норматива по чл. 12, ал. 1, т. 1 е 1 000 лв., а по т. 2 е 50 лв. на дете, то при 20 деца се получава: 1000 + 20*50 = 2000 лв. Получената сума се умножава по коефициентът за РРР за съответната страна и така се получава полагаемата се сума за училището. (Тези числа са само примерни.)
6. Съгласно чл. 10 от ПМС-то, училищата подават информация за броя на реално записалите се ученици за учебната година в срок до 15.10. и на тази база се прави преизчисление на полагаемите се средства на училището. Корекцията може да бъде както в увеличение, така и в намаление на средствата.


Въпроси, свързани с учебния план:
• Предвижда ли се издаване на адаптирани програми и учебници за неделните училища в чужбина?
• Може ли МОМН да признае утвърдени вече от практиката подобни помагала, създадени въз основа на дългогодишна практика и опит в съответните български училища на отделни държави?

Отговори:
1. Адаптирани учебни програми по български език и литература  от I до XII клас са утвърдени със заповед на министъра на образованието, младежта и науката и са публикувани в линк „За българите зад граница”, линк „Роден език и култура зад граница” и линк „ПМС № 334 за българските неделни училища в чужбина”.
2. Утвърждаването на учебници и учебни помагала се извършва съгласно изискванията на Наредбата за учебниците и учебните помагала, приета с ПМС № 104 от 10.05.2003 г. и на Наредба № 5 от 15.05.2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала. Ако даден учител желае да внесе в МОМН учебно помагало за утвърждаване, това може да стане съгласно изискванията на горепосочените наредби.


Въпроси, свързани с контрола от страна на МОМН:
• Във връзка с чл.11, ал. 1 как точно и по какви критерии ще бъде оценявано качеството и резултатите от проведеното обучение?
Без отговор.

Въпроси, свързани с контрола от страна на родителските съвети:
• Как да се тълкува чл.5, ал.10, че родителските съвети представят доклад за дейността на училището и отчет за разходваните средства?
• Дали докладът не следва да се изготви от ръководството на училището и се предостави на родителския съвет?
• Каква ще е ролята на родителските съвети когато училището е регистрирано като „Limited Company”, а собствениците на компанията носят персонална отговорност и са вложили лично средства в нея?
• Не е ли юридическо противоречие един съвет без юридическа легитимност (родителски съвет) да извършва контрол над юридическо лице (сдруженията)?

Отговори:
1. Изготвянето на доклада е въпрос на вътрешна организация. Постановлението изисква докладът да бъде представен от родителския съвет.
2. Не считаме, че има юридическо противоречие в това, че един съвет без юридическа легитимност (родителския съвет)  ще извършва контрол, тъй като контролът няма да е над дейността на организацията (юридическото лице), а над дейността на училището, което също не е юридическо лице.
3. Относно ролята на родителския съвет – същият съгласно чл. 5, ал. 2 от Постановлението е орган за контрол и подпомагане дейността на училището, дейностите са посочени в ал. 7.
4. В чл. 5, ал. 5 е посочено, че членовете на родителския съвет не участват в управлението на училището.


Въпроси, свързани с издаването на писмо от посолството, че училището съществува една година:
• Ще е възможно ли кандидатстването по постановлението на училища, започнали дейността си през учебната 2011/2012 г.?
• Как ще се процедира когато на дадено училище не достига например 1 месец, за да е изпълнило изискването за 1 година дейност?
Отговор:
Текстът на чл. 7, ал. 2, т. 8 от ПМС № 334 е абсолютно ясен и императивен, поради което не подлежи на тълкуване – изисква се организацията, която кандидатства, да е осъществявала образователно-културна дейност най-малко една учебна година преди подаването на предложението, т.е. от 15 септември на съответната година до 15/30 юни на следващата година.

Въпроси, свързани с материалната база:
• За изпълнение на чл.7,ал.3, следва ли да се представя договорът за наем на помещението, в които се провежда обучението?
• Декларацията в свободен текст от ръководителя на училището ли се издава?
Отговори:
1. По чл. 7, ал. 2, т. 3 следва да се представи договор за наем на помещението, в което се провежда обучението (ако се плаща такъв).
2. Декларацията е в свободен текст се подава от ръководителя на организацията.
5.      За училището към посолството в Лондон може да се издаде служебна бележка в уверение на това, че училището функционира в помещения, предоставени от посолството на Република България.


Полезни интернет връзки:

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=15&subpageId=174

http://www.minedu.government.bg/left_menu/abroad/pms334/
http://www.abgschool.org/drupal/
http://www.aba.government.bg/


Адрес за контакт в МОН:

Г-жа Керка Андонова
държавен експерт, дирекция "Организация, контрол и инспектиране"
Министерство на образованието и науката
 тел: + 359 2 921 77 69
Адрес: 1000 София, бул."Княз Дондуков" 2А
e-mail:k.andonova@mon.bg
http://www.mon.bg/