Избори за президент и вицепрезидент на Република България (23 октомври 2011 г.)

На 23 октомври 2011 г. (неделя) ще се проведат избори за президент и вицепрезидент на Република България.
При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката гласуването и преброяването на гласовете на българските граждани, живеещи извън територията на Република България, се извършва в избирателни секции при спазване на изискванията на Изборния кодекс.
В населените места, където има дипломатическо или консулско представителство, се образуват избирателни секции при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват, не по-късно от 27.09.2011 г. (25 дни преди изборния ден). В населените места, където няма дипломатическо или консулско представителство, избирателни секции се образуват при наличие на съгласие на приемащата държава и на не по-малко от 100 избиратели, заявили желание да гласуват не по-късно от 27.09.2011 г. (25 дни преди изборния ден). Когато броят на избирателите, заявили желанието си да гласуват, е повече от 1000, се образува нова избирателна секция в съответното населено място.
Български гражданин, навършил 18-годишна възраст към изборния ден включително, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода, който желае да гласува извън страната, може да заяви това не по-късно от 27.09.2011 г. включително (25 дни преди изборния ден) в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 16). В заявлението избирателят посочва: собственото, бащиното и фамилното си име по паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите), единния си граждански номер, адреса на пребиваване в съответната държава, постоянния си адрес в Република България и населеното място, в което желае да гласува.
Всеки желаещ да гласува избирател подава отделно заявление, което подписва саморъчно. Заявлението се подава лично от избирателя до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава или се изпраща чрез писмо. Сканирано изображение на саморъчно подписаното заявление може да бъде изпратено в електронна форма на е-mail адреса на българското дипломатическо или консулско представителство на файл в pdf -формат.
Адрес на посолството на Република България в Лондон: Bulgarian Embassy, 186-188 Queen’s Gate, London SW7 5HL
E-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък. Лицата, заявили че ще гласуват в чужбина, ще бъдат заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България.
Изборният ден извън страната започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.
Невключени в избирателните списъци български граждани с избирателни права, явили се да гласуват в изборния ден, се вписват в списъка от секционната избирателна комисия в изборния ден и могат да упражнят правото си на глас.
В изборния ден избирателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите) и декларация по образец (Приложение № 17). Когато срокът за валидност на паспорта или личната карта на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за продължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт или лична карта.
Заявления за участие в изборите (Приложение № 16) и декларация по образец (Приложение № 17) можете да получите на място в посолството на Република България в Лондон или като посетите страницата на българското посолството: www.bulgarianembassy-london.org

Често задавани въпроси

Приложение № 16

Приложение № 17

Решение № 41-ПВР/ 29.07.2011 г. на Централната избирателна комисия

За допълнителна информация: www.cik.bg; www.mfa.bg