Избори за президент и вицепрезидент на Република България 2011

На 23 октомври 2011 г. (неделя) ще се проведат избори за президент и вицепрезидент на Република България.
При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката гласуването и преброяването на гласовете на българските граждани, живеещи извън територията на Република България, се извършва в избирателни секции при спазване на изискванията на Изборния кодекс.
В населените места, където има дипломатическо или консулско представителство, се образуват избирателни секции при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват, не по-късно от 27.09.2011 г. (25 дни преди изборния ден). В населените места, където няма дипломатическо или консулско представителство, избирателни секции се образуват при наличие на съгласие на приемащата държава и на не по-малко от 100 избиратели, заявили желание да гласуват не по-късно от 27.09.2011 г. (25 дни преди изборния ден). Когато броят на избирателите, заявили желанието си да гласуват, е повече от 1000, се образува нова избирателна секция в съответното населено място.
Български гражданин, навършил 18-годишна възраст към изборния ден включително, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода, който желае да гласува извън страната, може да заяви това не по-късно от 27.09.2011 г. включително (25 дни преди изборния ден) в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 16). В заявлението избирателят посочва: собственото, бащиното и фамилното си име по паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите), единния си граждански номер, адреса на пребиваване в съответната държава, постоянния си адрес в Република България и населеното място, в което желае да гласува.
Всеки желаещ да гласува избирател подава отделно заявление, което подписва саморъчно. Заявлението се подава лично от избирателя до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава или се изпраща чрез писмо. Сканирано изображение на саморъчно подписаното заявление може да бъде изпратено в електронна форма на е-mail адреса на българското дипломатическо или консулско представителство на файл в pdf -формат.
Адрес на посолството на Република България в Лондон: Bulgarian Embassy, 186-188 Queen’s Gate, London SW7 5HL
E-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък. Лицата, заявили че ще гласуват в чужбина, ще бъдат заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България.
Изборният ден извън страната започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.
Невключени в избирателните списъци български граждани с избирателни права, явили се да гласуват в изборния ден, се вписват в списъка от секционната избирателна комисия в изборния ден и могат да упражнят правото си на глас.
В изборния ден избирателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите) и декларация по образец (Приложение № 17). Когато срокът за валидност на паспорта или личната карта на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за продължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт или лична карта.
Заявления за участие в изборите (Приложение № 16) и декларация по образец (Приложение № 17) можете да получите на място в посолството на Република България в Лондон или като посетите страницата на българското посолството: www.bulgarianembassy-london.org

СПИСЪК на лицата, заявили желание да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011  г. във Великобритания -обявени на Интернет страницата на Министерството на външните работи

Често задавани въпроси

Приложение № 16

Приложение № 17

Решение № 41-ПВР/ 29.07.2011 г. на Централната избирателна комисия

За допълнителна информация: www.cik.bg; www.mfa.bg