Проведена среща с Първия министър на Департамент Гърнси
На 3 номеври 2011 г. се проведе среща между НПр Любомир Кючуков и Първия министър на Департамент Гърнси господин Линдън Трот. Господин Кючуков направи кратък преглед на макро-икономическото състояние в България и открои приоритетните сектори за привличане на чуждестранни инвеститори. С оглед по-голяма финансова прозрачност, господин Трот отправи предложение за подписване на двустранно споразумение между Република България и Департамент Гърнси за обмен на информация между данъчните служби на двете страни.