Labour and Social

 

Достъп до пазара на труда на Обединеното кралство за граждани на България

При спазване на Договора за присъединяване на България към ЕС, Обединеното кралство бе една от държавите-членки, които наложиха пълния възможен 7-годишен ограничителен период за достъп до местния пазар на труда. Всички прилагани ограничения в тази насока отпадат на 31.12.2013 г. и от 01.01.2014 г. българските граждани ще имат пълен достъп до британския пазар на труда.

Преди кандидатстване за ползване на определени права, за получаване на актуални варианти на съответните формуляри, на процедури и други указания следва да се потърси информация на интернет страниците на британските институции.

Регистрация за започване на работа

За да работят в Обединеното кралство гражданите следва да получат Национален осигурителен номер (National Insurance Number). Той представлява индивидуален референтен  номер, осигуряващ информация за вноски в социално осигурителната система на страната, които се правят, както за заети лица, така и за самонаети лица. Той служи и за осигуряване на достъп до определени права и услуги. 

За да получат Национален осигурителен номер, гражданите следва да заявят и проведат среща (National Insurance Number interview) в най-близкото бюро по труда (JobCentrePlus) на единен национален номер за цялата страна:

Телефонен номер на JobсentrePlus:  0345 600 0643 (с работно време: понеделник - петък от 8 до 18 ч.).

По време на първоначалния телефонен разговор, в зависимост от представените факти за кандидата и членовете на неговото семейство, ще бъдат определени и документите, които следва да бъдат представени по време на интервюто (напр. паспорт/лична карта, брачно свидетелство и други).  Датата, часът и мястото на интервюто се изпраща на предоставения от кандидата адрес в Обединеното кралство. Решението за издаване или отказ на Национален осигурителен номер се взима след самото интервю, въз основа на предоставените факти и документи.

Повече информация може да се получи на следната интернет страница:

https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number

Условията за самонаетите граждани остават непроменени. Всички граждани имат право да стартират дейност, отговаряща на условията за самонаeти работници в Обединеното кралство, като към момента на явяване на интервюто за получаване на национален осигурителен номер следва да представят информация, която да доказва, че извършват действителна и ефективна дейност (включително договор със счетоводител, препоръки от клиенти, извлечения от банкови сметки, фактури от различни клиенти за извършени услуги и други). След получаване на национален осигурителен номер, гражданите следва да извършат регистрация в данъчната служба HM Revenue and Customs (HMRC) за заплащане на данъци и осигуровки.

http://www.hmrc.gov.uk/selfemployed/

Веднъж издаден, Националният осигурителен номер не се прекратява, ако работникът приключи заетостта си и напусне страната (например работници при сезонна работа в селското стопанство; студенти, работили по време на обучение и други). Ако гражданин на друга държава-членка е имал издаден осигурителен номер, но е загубил данните за него, следва да се свърже с данъчната служба (HMRC), която ще му изпрати данните по писмен път:

http://www.hmrc.gov.uk/ni/intro/number.htm#5
http://search2.hmrc.gov.uk/kb5/hmrc/forms/view2.page?formId=3643

От април 2013 г. Jobcentre Plus се стреми средното време за приключване на процеса за издаване на Национален осигурителен номер от момента на първия контакт да бъде 15 дни. През май 2013 г. средният период е бил 12 дни.

 

Търсене на работа

Информация за свободните работни места, обявявани в обществената служба по заетостта Jobcentre Plus (подобно на българската Агенция по заетостта), могат да бъдат намерени на интернет страницата на правителството:

http://jobseekers.direct.gov.uk

Множество популярни интернет страници също предлагат широк кръг от разнообразни свободни работни места в редица сектори на икономиката:

●    http://www.reed.co.uk/
●    http://www.totaljobs.com/
●    http://www.jobs.nhs.uk/ - специализиран в областта на Националната здравна служба (NHS)
●    http://jobs.guardian.co.uk/
●    http://www.tes.co.uk/jobsHub.aspx - специализиран в областта на образованието
●    http://www.monster.co.uk/
●    http://www.everyjobsite.co.uk/
●    http://www.jobsite.co.uk/
●    http://www.jobbydoo.co.uk/

●·    http://www.jobbydoo.co.uk/ - обобщава всекидневно информация от множество източници, публикуващи информация за свободни работни места

●·  http://neuvoo.co.uk

   https://www.scotjobsnet.co.uk/  – свободни работни места на територията на Шотландия.

 
Законното съществуване на потенциален работодател и предметът на дейност на фирмата може да се провери безплатно в интернет на адрес:  http://companieshouse.gov.uk/ , раздел „Company Information“.

Както и в България, в Обединеното кралство работа може да се намери и чрез посреднически агенции. Те могат да осигурят посредничество за директно започване на заетост по трудов договорили да осигурят изпълнение на задачи по условия на временна заетост (агенцията сключва договор с гражданина, но го предоставя на друг работодател, при който реално се извършва дейността).  Дейността на тези агенции не е толкова строго регулирана както в България. Повечето агенции с добра репутация са членове на Конфедерация за наемане и работа.

Информация за отделните агенции може да се намери на адрес: https://www.rec.uk.com/membership/member-directory.

 

Конфедерацията препоръчва да не се предоставят лични данни и CV, ако не са направени предварителни проверки на агенцията. Препоръчва се съща така редовно да се осъществява контакт с избраната агенция и да бъдат точно определени секторите, в които се търси работа (или работа, която е извън кръга на желанията на кандидата), както и да вземат под внимание техните съвети по отношение на подобряване на  CV-то.

Фирмите, предлагащи работа в селското стопанство, трябва да притежават лиценз от Регулативния орган за фирмите, осигуряващи работна сила в селското стопанство и сектора на преработка и пакетиране на храни и напитки (Gangmasters Licensing Authority - GLA). Проверки могат да се правят по телефона (0345 602 5020) или на интернет страницата на регулативния орган:
http://gla.defra.gov.uk/Information-For-Labour-Users/Active-Check-Service/

От България може да се ползват услугите на посредници, регистрирани в Агенцията по заетостта, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (изм. ДВ, бр. 50 от 01.07.2011 г.). Актуален списък на лицензираните български посреднически агенции може да се намери на сайта на Агенция по заетостта (
http://www.az.government.bg/intermediaries/). Посредническите агенции не следва да вземат такси от търсещите работа лица за предлаганите услуги. Средства могат да се удържат при ангажимент от страна на посредническата агенция за осигуряване на транспортни разходи, квартира или обучение.

Лицата следва да бъдат особено внимателни при обяви за самонаети лица и за работа като Au Pair. При сключване на договор в този случай, цялата отговорност по регистрация и изпълнение на задълженията е на гражданина и няма защита при измами, тъй като това не е посредничество по трудово правоотношение, за което има закрила по българското законодателство.

Представянето на актуално и насочено към конкретните изисквания на работното място CV (автобиография) е ключово условие за успех в първите стъпки на процеса при подбор от страна на работодателите. Важно е при подготовка на CV за английски работодател да не се посочва информация, която би могла да се възприеме като дискриминационна (възраст, снимка). Модели на CV, които могат да се използват в зависимост от трудовия опит на лицата и длъжността, за която кандидатстват могат да бъдат намерени на адрес:

http://www.dayjob.com/content/blank-cv-template-630.htm
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions.iehtml

Възможностите да бъде намерена квалифицирана заетост нарастват, ако се предприемат действия за признаване на притежавани дипломи и квалификации, придобити в България и други държави, като този процес е задължителен при регулираните професии. Отговорната британска институция по този въпрос е NARIC:
https://www.naric.org.uk/naric/individuals/.

За упражняване на професии в сектор „Медицина” е необходима и предварителна регистрация в съответните регулаторни органи в Обединеното Кралство:
•    За лекари - английски лекарски съюз,
http://www.gmc-uk.org ,
•    За зъболекари  - английски зъболекарски съюз,
http://www.gdc-uk.org ,
•    За медицински сестри и акушерки - съюз на медицинските сестри и акушерки -
http://www.nmc-uk.org

Заетост

Основното разграничение между работещите в Обединеното кралство по отношение на техните права, задължения, дължими вноски за данъци и осигуровки се прави между наети или самонаети граждани.

Като цяло може да се приеме, че ако гражданите могат да отговорят с „Да“ на следните въпроси по отношение на извършвана дейност, то те най-вероятно попадат в категорията на наети работници/служители:
•    Сами ли следва да извършват задачите?
•    Може ли някои във всеки един момент да им посочва какво да правят; къде, кога и как да извършват дейността?
•    Работят ли за фиксиран брой часове?
•    Има ли право друг човек да ги пренасочва от изпълнение от една задача към друга?
•    Заплащането е почасово, на седмица или на месец?
•    Имат ли право на заплащане за извънреден труд и на бонуси?

Като цяло може да се приеме, че ако гражданите могат да отговорят с „Да“ на следните въпроси по отношение на извършвана дейност, то те най-вероятно попадат в категорията на самонаетите
•    Могат ли да наемат някои друг за изпълнение на работата за тяхна сметка?
•    Вложили са собствени средства?
•    Осигуряват ли сами основните инструменти и техника, необходими за извършване на работата?
•    Споразумяват ли се за извършване на определена работа за фиксирана цена, независимо колко време ще отнеме нейното изпълнение?
•    Могат ли да решават каква работа да извършват, как и кога да я извършват и къде да предоставят услуги?
•    Регулярно ли работят за няколко различни клиента?
•    Тяхно задължение ли е да отстраняват незадоволително за клиента изпълнение, за тяхна сметка и време?

Данъчната служба (HMRC) е разработила интернет-базиран инструмент за проверка на статута на заетостта, който е достъпен на адрес: 
http://www.hmrc.gov.uk/calcs/esi.htm. Ако гражданинът работи като самонает работник, то задължението да бъде надлежно регистриран за заплащане на осигурителни вноски и данъци е негово. Ако обаче работи като самонает работник, но инструментът показва, че по същество е нает то следва да се свърже с данъчната служба - това може да е злоупотреба от страна на работодателите, тъй като по този начин те спестяват редица защитени плащания на лицата (включително заплащане на минимална работна заплата, осигуряване на годишен платен отпуск и други). 

Съгласно действащото законодателство на всички граждани, заети повече от един месец трябва да бъде представен договор (най-късно до втория месец от започване на заетостта), като в него се съдържа:
●    Име на работника;
●    Име на работодателя;
●    Дейности, които ще бъдат извършвани;
●    Дата за започване на заетостта;
●    Място на осъществяване на заетостта;
●    Размер и честота на заплащане (седмично, месечно);
●    Работно време;
●    Платен годишен отпуск;
●    Права на отпуск по болест;
●    Процедури при дисциплинарни нарушения, оплаквания и за уволнение;
●    Срокове на предварително известие при напускане (от страна на работника и работодателя).

Заетите граждани имат защита и определени права съгласно националното законодателство, включително:

●    Заплащане най-малко в размер на минималната работна заплата (понастоящем 7.50 британски паунда на час, за проверка на актуалния размер -
https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates);
●    Защита срещу незаконни удръжки от заплатата;
●    Гарантиран минимален размер на платен отпуск;
●    Гарантирана минимална продължителност на почивките;
●    Право да не работят повече от средно 48 часа седмично или да се откажат от правата в тази насока;
●    Защита срещу незаконна дискриминация;
●    Защита при разгласяване на нарушения на работното място (т.нар. whistleblowers, уличаващи пред обществеността дадена фирма, провокирани от знанието за нарушените от нея морални, граждански, етнически човешки права);
●    Защита от по-неблагоприятно третиране, в случай че работят на непълен работен ден;
●    Гарантирано изплащане на обезщетение поради временна неработоспособност;
●    Заплащане и отпуска при майчинство, бащинство и при осиновяване;
●    Минимален период на уведомяване преди освобождаване от работа (уволнение);
●    Защита срещу незаконно уволнение;
●    Право да бъде поискано гъвкаво работно време;
●    Право на отсъствие от работа при извънредни случаи;
●    Задължителни плащания при напускане на работа.

При проблеми по отношение на заетостта

При проблеми на работното място, първо следва да се потърси решение в диалог с работодателя. Ако това не даде резултат, следва да се стартира процедурата за оплаквания (grievance procedure), която всеки работодател следва да има. В рамките на процедурата следва да се:
●    изпрати писмено заявление до работодателя, в което се описват съществуващите проблеми и се дава съответно време за отговор;
●    осъществи среща с работодателя и да се обсъди оплакването;
●    обжалва решението на работодателя, ако то не предлага решаване на възникналия проблем.

Ако след изпълнение на тези действия няма задоволително решение, може да се заведе дело в Трибунала по заетостта, като от м. април 2014 г. преди това следва да се проведе процедура по ранно помирение. Повече информация може да бъде получена тук:
http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=4028
https://www.gov.uk/employment-tribunals
https://www.employmenttribunals.service.gov.uk/employment-tribunals

Трафик на хора с цел трудова експлоатация и нарушения на трудовото законодателство

Ако едно или повече от изброените по-долу нарушения са възникнали в условията на заетост, в която гражданинът е попаднал, то следва да се потърси помощ от съответните компетентни институции:

●    Заплаща такса за намиране на работа;
●    Няма възможност да организира самостоятелно пътуването до Обединеното кралство и не е запознато с маршрута от началната точка до крайната дестинация;
●    Извършва работа, която не иска да извършва;
●    Условията на труд се различават драстично от тези, които първоначално са били договорени;
●    Работи без трудов договор или е подписал договор на език, който не разбира и условията на труд са неустановени;
●    Работи без да му бъде заплащано;
●    Не знае колко точно е неговата заплата и какви законни отчисления могат да се правят от нея;
●    Получава по-малко от националната минимална работна заплата;
●    Плащанията са нередовни или често закъсняват;
●    Натрупва неоснователен финансов дълг към лицето, което осигурява заетостта за предоставени услуги като назначаване на работа, транспорт, храна и други;
●    Работи много над допустимите работни часове на ден;
●    Живее в квартира, осигурена от работодателя, при условия които не контролира;
●    Няма свобода за излизане от квартирата и свобода на придвижване;
●    Нощува там, където работи; средата е нездравословна, без елементарни санитарни условия и възможност за самостоятелност;
●    Не може да посочи своето местоположение и адрес;
●    Няма достъп до средства за комуникация или работодателят упражнява контрол върху контактите на лицето с други хора;
●    Документът за самоличност (паспорт/личната карта), билет за връщане и други документи са взети от работодателя и не се получени обратно при поискване. Работодателят има право да изиска документ за самоличност, за да направи копие, но трябва да върне документа незабавно;
●    Предоставяне на информация за банковата сметка, която би позволила на други лица да я управляват (включително - допускане банковите извлечения да се изпращат на адрес, на който лицето не живее);
●    Всяка заетост, при която работодателят отправя заплахи към лицето или членове на неговото семейство.

Търсещите работа граждани никога не трябва да подписват договори и други документи, за съдържанието на които не са сигурни. Препоръчително е консултиране с трети лица и институции, например Службата за съвет, консултация  и арбитраж  (ACAS), Citizens Advice Bureau и други.

Ако гражданинът работи в селското стопанство, преработващата промишленост, пакетирането на храни и напитки и има съмнение за нарушения, злоупотреба или експлоатация, то следва да се свърже с регулативния орган за фирмите, осигуряващи работна сила в селското стопанство и сектора на преработка и пакетиране на храни и напитки (Gangmasters Licensing Authority - GLA):

-    Конфиденциална безплатна телефонна линия за подаване на сигнали: 0800 432 0804 (на телефон 0115 959 7049 може да се оставя съобщение в извънработно време);
-    Телефон на отдела, разследващ сигнали - 0115 959 7052;
-    Електронен адрес:
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , като е желателно да се предостави колкото може повече информация за нарушението;
-    Сигнал може да се подаде и в електронна форма, достъпна онлайн:
https://gla.defra.gov.uk/Report-Issue/en/Report-Form/.

При заетост в други сектори извън тези, в които съдействие може да окаже GLA и ако има непосредствена опасност за лицето, следва да се търси контакт с полицията на телефон 101 (спешни случай - 999).

Сигнал за престъпление, който в последствие ще бъде разследван от компетентните органи, може да се подаде анонимно и към неправителствената организация Crimestoppers:
-    електронна форма
https://crimestoppers-uk.org/give-information/give-information-online/
-    телефонен номер: 0800 555 111.

Кампания „По-силни заедно“ - информация за лицата и фирми за предотвратяване на нарушения при заетост и експлоатация в Обединеното кралство -
http://stronger2gether.org/

Сигнали за нарушения, в зависимост от обстоятелствата по конкретните случаи, могат да бъдат оправяни и пред български институции:

Национална комисия за борба с трафика на хора:
http://www.antitraffic.government.bg - гр. София, тел. +359 2 807 80 50 (работно време: от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч.); e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it .

Местни комисии за борба с трафика на хора в градовете:
Благоевград, тел.: +359 73 86 77 77; e-mail:
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Бургас, тел.: +359 56 814 218; e-mail:
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Варна, тел.: +359 52 820 677; e-mail:
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Велико Търново, тел.: +359 62 619 222; e-mail:
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Монтана, тел.: +359 96305 471; e-mail:
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Пазарджик, тел.: +359 34 402 241; e-mail:
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Пловдив, +359 32 622 136; e-mail:
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Русе, тел.: +359 82 841 918; e-mail:
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Сливен, тел.: +359 44 61 11 02; e-mail:
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ - гореща телефонна линия - 0700 17 670

Документи за европейски граждани, издавани от Министерство на вътрешните работи (Home Office/UK Border Agency)

Гражданите на ЕС имат право да получат сертификати, потвърждаващи правото им на пребиваване в Обединеното кралство. Това не е задължение, а възможност, която потвърждава упражняването им на права съгласно Европейското законодателство (също както „сините регистрационни сертификати” до 31.12.2013 г. за граждани, работили легално едно година в Обединеното кралство, за членове на семейства на български граждани, имащи право да работят легално в Обединеното кралство и други). Тези сертификати имат важно значение за членове на семейства на български граждани, които са граждани на държави извън Европейското икономическо пространство държави на ЕС плюс Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Повече информация може да се намери на интернет страницата на Агенция „Граници“/Министерство на вътрешните работи (Home Office):

https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/eu-eea-commonwealth
https://www.gov.uk/apply-for-a-uk-residence-card
За избягване на проблеми с подаваните заявления се препоръчва пратката да бъде изпратена с обратна разписка, потвърждаваща получаването й, като приложените оригинали на документи са описани на отделен лист.

Сертификатите, потвърждаващи правото на пребиваване в Обединеното кралство са два вида:

-    Регистрационен сертификат

Този сертификат потвърждава пребиваването в Обединеното кралство съгласно Европейското законодателство на следните основни групи лица:
●    Заети граждани;
●    Самонаети граждани;
●    Учащи се;
●    Самоиздържащи се граждани;
●    Граждани, търсещи работа.    
   В този случай се попълва формуляр EEA1 -
https://www.gov.uk/government/publications/application-for-registration-certificate-form-eea1

 - Сертификат за постоянно местоживеене 

За този сертификат гражданите могат да кандидатстват след непрекъснато пребиваване в Обединеното кралството за период от 5 години, в рамките на които са изпълнявани условията на европейските директиви (като студент, нает/самонает работник, самоиздържащо се лице и др.).

В този случай се попълва формуляр EEA3 -
https://www.gov.uk/government/publications/application-for-a-permanent-residence-card-form-eea3
За подаване на заявления и по двата формуляра е определена такса в размер на 55 британски паунда за всеки кандидат (т.е. таксата е дължима по отделно за всеки кандидат, част от едно подадено заявление - двама кандидати 110 британски паунда, трима кандидати 165 британски паунда и т.н.). Сертификатите се издават след подаване на заявлението по пощата или на място, в центъра на Агенция „Граници” в Кройдън, Лондон (след предварително запазване на час за интервю онлайн).

Списък на институциите, които предоставят информация, съвети и съдействие 

Изключително подробна и задълбочена информация по множество въпроси на британската система - заетост, социална система, защита на правата, пенсии и други може да бъде намерена на интернет портала на британското правителство:
www.direct.gov.uk/
https://www.gov.uk/browse/working
https://www.gov.uk/business
https://www.gov.uk/browse/benefits
https://www.gov.uk/browse/working/state-pension


Служба за съвети, помирение и арбитраж (Advisory, Conciliation and Arbitration Services) -предоставя информация и съвети по отношение правата на заетите граждани, консултиране при конфликти и предприети дисциплинарни действия от страна на работодателя на работното място и възможности за помирение и арбитраж:
www.acas.org.uk
Tел.: 0300 123 1100

Citizens Advice Bureau - национална мрежа от информационни и консултантски бюра, предоставящи съвети по изключително широк кръг от трудови, социални, здравни, семейни въпроси.
http://www.adviceguide.org.uk/england/work_e.htm
http://www.adviceguide.org.uk/england/about_this_site/get_advice.htm

East European Advice Centre - неправителствена организация, предоставяща информация, съвети и подкрепа за живеещи в Лондон граждани на „новите“ държави-членки на ЕС по проблеми, които срещат по отношение на заетостта, доходите и интегрирането им, вкл. по отношение на липса на подслон за живеене, проблеми на възрастни и изолирани лица. Информация за възможностите за подкрепа може да се получи на адрес в интернет:  http://www.eeac.org.uk/
или на телефон 0800 121 4226 в работни дни между 9 и 16.30 ч.

Служба по въпросите на здравето и безопасността при работа (Health and Safety Executive)
- подаване на сигнал при нарушения по отношение на безопасните и здравословни условия на труд на работното място:
http://www.hse.gov.uk/riddor/ - подаване на сигнал за трудови злополуки: 0845 300 9923

Телефонна линия за въпроси относно трудовите съдилища (Employment Tribunal Service Enquiry Linе)
http://www.justice.gov.uk/tribunals/employment
Тел.: 0300 123 1024


Пенсионни въпроси

Международен пенсионен център - за граждани на други държави-членки, имащи стаж и в Обединеното кралство (International Pension Centre)
Телефон: +44 191 218 7777
Адрес за писмена кореспонденция:
The Pension Service 11
Mail Handling Site A
Wolverhampton
WV98 1LW - United Kingdom.

Служба по пенсионни въпроси (Pension Service):
-    Подаване на заявление за получаване на пенсия при наличие на стаж в Обединеното кралство: телефон 0800 731 7898;
-    За информация и информиране за промени по получавана пенсия (напр. промяна на адреса или на банковата сметка) - 0845 606 0265
-    Информация за достигане на пенсионната възраст в Обединеното кралство, въз основа на въведена персонална информация:
https://www.gov.uk/calculate-state-pension

Данъчна служба - съвети за гражданите, стартирали дейност като самонаети работници (HMRC’sNewly Self-Employed Help line)
Тел.: 0300 200 3504
http://search2.hmrc.gov.uk/kb5/hmrc/contactus/view.page?record=1JNuf06zzrM

Информационна кампания „Преди да тръгнете“ - инициатива на неправителствената организация „The Passage“, най-големият ресурсен център за бездомни във Великобритания, подпомагащ повече от 30 години хора, живеещи без подслон в централната част на Лондон. На интернет страницата
http://www.beforeyougo.eu/bulgaria/ е предоставена информация и съвети (на български език) за подготовка на пътуването и устройването в Обединеното кралство, но също така и по отношение на наемане на жилище, подслоняване и бездомност.

Shelter - неправителствена организация, предоставяща съвети и подкрепа жилищни въпроси (наем на свободния пазар) и при загуба на подслон:
Тел.: 0808 800 4444
http://england.shelter.org.uk/get_advice

На интернет страницата на Конфедерацията на синдикалните организации (TUC) е достъпна на български език обобщена информация за правата на работното място в  Обединеното кралство -  https://goo.gl/wQg0S0


Интерактивни инструменти за определяне на възможност за получаване на определени помощи (Benefits Аdviser)
https://www.gov.uk/benefits-calculators

Европейски портал за професионална мобилност (European Job Mobility Portal - EURES)  
http://ec.europa.eu/eures/

Информация относно разпоредбите на ЕС относно социалната сигурност при движение в рамките на съюза - брошура на български език, разглеждаща правата на различни групи граждани:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4783&langId=bg