Избори 2017

Карта на избирателните секции в Обединеното Кралство

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1GINqioQL2MtAftNeGh1xKBR1phM&ll=54.05687895560085%2C-2.680289200000061&z=6

Карта на избирателните секции в Лондон

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14v6fGJL-mZ_jcgQ195pqTS4WyR4&ll=51.500355249229266%2C-0.12750055000003613&z=11 

Заповеди за образуване на избирателни секции в Обединеното кралство  

Списъци на лицата, заявили желание да гласуват в Обединеното кралство  

Съобщение на ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Информация за Изборите за народни представители

Законова рамка

Централната избирателна комисия уведомява българските граждани, че могат да заявят желанието си да гласуват в секции извън страната в предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г., като подадат заявление за гласуване извън страната чрез интернет страницата на комисията. Възможността за това е налична от 4 февруари 2017 г., в раздел „Избори за Народно събрание 2017“, подраздел „Гласуване извън страната“ на страницата на ЦИК - ТУК.

Срокът за подаване на електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия изтича на 28.02.2017 г., 24,00 ч. българско време.

Директна връзка за подаване на заявлението - ТУК

 

С указ на Президента на Републиката № 59 от 24.01.2017 г., обн. ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г., бяха насрочени избори за народни представители на 26 март 2017 г.

С РЕШЕНИЕ на ЦИК № 4126-НС от 26.01.2017 г. бяха обявени условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г., както следва:

1.      Български гражданин, живеещ извън страната, който има избирателно право и желае да гласува в изборите за народни представители извън страната, заявява това не по-късно от 25 дни преди изборния ден (28 февруари 2017 г.) чрез писмено заявление по образец (Приложение № 21-НС от изборните книжа) или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия.

2.      Заявленията се подават за определяне на броя на избирателните секции в местата в съответната държава и за съставяне на списъците по чл. 31, ал.1 от ИК за изборите за народни представители.

3.      Писменото заявление следва да бъде подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. В едно писмо може да има повече от едно заявления, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице.

4.       Изпратените чрез куриерска услуга заявления в писмо се считат за изпратени „по пощата чрез писмо“.

5.       Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо“.

6.      В заявлението по т. 9 избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува, и настоящ адрес (адрес на пребиваване) в съответната държава. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес, на който да бъде уведомен за резултата от проверката по чл. 17, ал. 3 от ИК.

7.       Право да гласуват в изборите за народни представители имат български граждани, които са навършили 18 години към деня за гласуване включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

8.      В изборния ден избирателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите).

9.      В случаите, когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

 

Актуална информация от страницата на Централната избирателна комисия - ТУК

Информация за гласуване извън страната - ТУК

ЗАКОНОВА РАМКА

РЕШЕНИЕ № 4126-НС/26.01.2017 г. относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. - ТУК

РЕШЕНИЕ № 4127-НС/26.01.2017 г. относно условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната в изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г. - ТУК

РЕШЕНИЕ № 4158-НС/31.01.2017 г.относно поправка на техническа грешка в Решение № 4127-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК за условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната в изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г. - ТУК